Varför bör du teckna Avbeställningsskyddet

ladda när villkor som PDF fil här

- Pengarna tillbaka om du måste avboka resan p.g.a. att du, den du reser med eller en nära anhörig blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller avlider.
- Pengarna tillbaka om du måste avboka resan p.g.a. att du blir oväntat uppsagd från ditt arbete.
- Pengarna tillbaka om du måste avboka resan p.g.a. att det blir en så omfattande skada på din bostad att du måste stanna hemma och ta hand om detta.
- Pengarna tillbaka om din/dina medresenärer inte kan resa så att du måste resa ensam.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Ersätter mer än ett vanligt avbeställningsskydd Du får ersättning för sjukdom, olycksfall, dödsfall, uppsägning från arbetet, väsentlig skada i hemmet, bokat evenemang blir inställt eller flyttat (om evenemanget är målet med resan), flygbolagskonkurs
Avbeställningsskyddet ger dig ett skydd för det mesta men inte allt

AVBESTÄLLNINGSSYDDET ERSÄTTER INTE
- Avbeställningsskyddet gäller inte vid sjukdom, olycksfall eller skada som du visste om (redan var diagnostiserad) när du bokade resan
- Avbeställningsskyddet gäller inte heller om du behöver avboka resan p.g.a. sjukdom, olycksfall eller annan åkomma orsakad av graviditet eller barnafödsel.
Om du måste avboka
- Vänd dig till din resebyrå för att avboka resan.
- Fyll i skadeanmälningsblankett som du hämtar på www.solidab.se. Skicka in denna till Solid Försäkringar.


AVBESTÄLLNINGSSKYDDET GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller privata resor och tjänsteresor. Resan ska ha bokats av ett reseföretag och får kosta upp till 40 000 kronor per person. Försäkringen ersätter beställningskostnader för researrangemang som omfattas av försäkringen och som inte återbetalas enligt de avbokningsregler som gäller för arrangemanget. Försäkringen gäller för försäkringstagaren och börjar gälla då premien är betald och upphör då arrangemanget påbörjas. Försäkringen ska tecknas och betalas inom två dagar från det att bindande anmälningsavgift eller deposition för arrangemanget ska betalas. Försäkring får inte tecknas senare än tre dagar innan arrangemanget påbörjas.

I AVBESTÄLLNINGSSKYDDET INGÅR
Du får pengarna tillbaka om du inte kan resa på grund av: Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall Avbeställningsskyddet gäller om du måste avbeställa resan på grund av att du, din medresenär eller nära anhörig råkar ut för en akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Uppsägning av arbete
Avbeställningsskyddet gäller om du blir oväntat uppsagd från ditt arbete omedelbart före avresan.
Väsentlig skada i ditt hem
Avbeställningsskyddet gäller om din permanenta bostad i Norden skadas väsentligt på grund av vattenskada, blixtnedslag, brand eller liknande

VALBARA TILLÄGG
Bokat event blir inställt eller flyttat Ger dig ersättning om ett förbokat event, en fotbollsmatch, teaterföreställning eller musikal till exempel, blir inställt eller flyttas så att det inte passar din bokade flygresa och heller inte går att ersätta med biljett till ett likvärdigt event.
Ersättning utgår med upp till 2 000 kr.

Flygbolagskonkurs
Avbeställningsskyddet gäller om flygbolaget som du ska resa med går i konkurs. Du får ersättning för det belopp du har betalat för din biljett och som inte återbetalas av flygbolaget eller den som övertar ansvaret. Maximal ersättning är 40 000 kr.

BEGRÄNSNINGAR
Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om:
• den försäkrade, trots vetskap om omständigheterna, dröjt med avbeställning.
• sjukdom, olycksfall eller skada var känd (redan diagnostiserad) vid beställningen av researrangemanget eller som är en direkt följd av användande av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel
• vid kroniska sjukdomar/infektionstillstånd/allvarlig psykisk störning om inte personen varit helt symptomfri/besvärsfri de senaste sex månaderna räknat från den tidpunkt när resan bokats
• researrangemang som ställts in av researrangören/flygbolaget

SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk.

PREMIE
Du kan beräkna premien själv i försäkringsbutiken Solid, www.solidab.se. Du kan välja att betala din försäkring med kreditkort eller via faktura.

FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen förlängs eller förnyas inte automatiskt. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut.

ÅNGERRÄTT
Om du tecknar försäkring genom ett distansavtal, exempelvis genom köp via Internet eller telefonförsäljning, har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du ångrar dig och vill använda din ångerrätt måste du meddela detta till Solid muntligen eller skriftligen. Om du väljer att använda din ångerrätt har Solid rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. Ångerrätten gäller inte för distansavtal som avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)
Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113
eller till kunder@solidab.se. Kunden äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.

VID SKADA
Om du behöver avboka din resa, kontakta din resebyråe. Fyll därefter i en skadeanmälningsblankett och skicka till Solid Försäkringar. Skadeanmälningsblanketter finner du på www.solidab.se/skada

HAR DU FRÅGOR
Läs igenom din bifogade bokningsbekräftelse. Kontrollera att allt är rätt och kontakta oss för eventuella rättelser. Kontrollera speciellt att betalningsvillkoren stämmer överens med dina önskemål. Kontakta gärna vår kundservice på 013 - 13 13 13 om du har frågor.

OM DU INTE TYCKER SOM VI
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. I ett skadeärende där vi inte kommer överens skickar du ett skriftligt klagomål till Solids försäkringsnämnd som tarupp ditt ärende för omprövning (Solid Försäkringar, Försäkringsnämnd, Box 22068, 250 22 Helsingborg), eller maila till forsakringsnamnd@solidab.se. Om du fortfarande är missnöjd har du möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner:
• Konsumenternas försäkringsbyrå (självständig rådgivningsbyrå där rådgivning är kostnadsfri), Box 24215, 104 51 Stockholm, 08-22 58 00, www.konsumenternasforsakringsbyra.se
• Allmänna reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm, 08-508 860 00, www.arn.se
• Allmän Domstol

OM SOLID FÖRSÄKRINGAR
Solid Försäkringsaktiebolag, org nr: 516401-8482, är ett försäkringsbolag som varit verksamt sedan 1993. I Sverige har Solid idag 3 miljoner kunder. Solid har sitt huvudkontor i Helsingborg. Solid står under Finansinspektionens
tillsyn och har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkringstyper.

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Solid Försäkrings AB
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 013-13 13 13
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se

Snabbsökning

Paketresa

Broschyr

Ladda hem PDF

exodus resebroschyr... (PDF) »

Beställ broschyr

Beställ
Hem