Försäkringar

AVBESTÄLLNINGSSKYDD och RESEFÖRSÄKRING PLUS

I AVBESTÄLLNINGSSKYDD INGÅR

• Akut sjukdom
• Akut olycksfall
• Dödsfall
• Uppsägning av arbete
• Väsentlig skada i ditt hem
• Bokat event blir inställt eller flyttat
• Flygbolagskonkurs
• ingen självrisk                                             MER INFORMATION HÄR (PDF FIL)

I RESEFÖRSÄKRING PLUS INGÅR
• Larmtjänst dygnet runt
• Resestartskydd för ut- och hemresa
• Förseningsersättning
• Anslutningsskydd
• Vägassistans
• Självriskskydd
• Bagageförsening
• Hemresegaranti
• Återbetalning av resekostnader
• Återbetalning av aktivitetskostnader    MER INFORMATION HÄR (PDF FIL)

MED RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÅR DU
• Larmtjänst dygnet runt
• Vård- och behandlingskostnader
• Hemresa vid annan tidpunkt än planerat
• Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden
• Hemtransport av avliden eller begravning på platsen
• Ansvarsskydd
• Rättsskydd
• Överfallsskydd
• Bagage- och egendomsskydd
• Avbrottsskydd
• Självriskskydd
• Resestartskydd för ut- och hemresa
• Förseningsersättning vid flyr
• Bagageförsening vid utresa
• Hyra av utrustning                                    MER INFORMATION HÄR (PDF FIL)Försäkringsgivare
Solid Försäkringar
Box 22068
250 22 Helsingborg

Kundtjänst: 013-13 13 13, mån – fre kl.8 - 18
E-post:kunder@solidab.se
Hemsida:www.solidab.se

Avbeställningsskydd

Varför bör du teckna Avbeställningsskyddet

ladda när villkor som PDF fil här

- Pengarna tillbaka om du måste avboka resan p.g.a. att du, den du reser med eller en nära anhörig blir akut sjuk, råkar ut för en olycka eller avlider.
- Pengarna tillbaka om du måste avboka resan p.g.a. att du blir oväntat uppsagd från ditt arbete.
- Pengarna tillbaka om du måste avboka resan p.g.a. att det blir en så omfattande skada på din bostad att du måste stanna hemma och ta hand om detta.
- Pengarna tillbaka om din/dina medresenärer inte kan resa så att du måste resa ensam.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Ersätter mer än ett vanligt avbeställningsskydd Du får ersättning för sjukdom, olycksfall, dödsfall, uppsägning från arbetet, väsentlig skada i hemmet, bokat evenemang blir inställt eller flyttat (om evenemanget är målet med resan), flygbolagskonkurs
Avbeställningsskyddet ger dig ett skydd för det mesta men inte allt

AVBESTÄLLNINGSSYDDET ERSÄTTER INTE
- Avbeställningsskyddet gäller inte vid sjukdom, olycksfall eller skada som du visste om (redan var diagnostiserad) när du bokade resan
- Avbeställningsskyddet gäller inte heller om du behöver avboka resan p.g.a. sjukdom, olycksfall eller annan åkomma orsakad av graviditet eller barnafödsel.
Om du måste avboka
- Vänd dig till din resebyrå för att avboka resan.
- Fyll i skadeanmälningsblankett som du hämtar på www.solidab.se. Skicka in denna till Solid Försäkringar.


AVBESTÄLLNINGSSKYDDET GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller privata resor och tjänsteresor. Resan ska ha bokats av ett reseföretag och får kosta upp till 40 000 kronor per person. Försäkringen ersätter beställningskostnader för researrangemang som omfattas av försäkringen och som inte återbetalas enligt de avbokningsregler som gäller för arrangemanget. Försäkringen gäller för försäkringstagaren och börjar gälla då premien är betald och upphör då arrangemanget påbörjas. Försäkringen ska tecknas och betalas inom två dagar från det att bindande anmälningsavgift eller deposition för arrangemanget ska betalas. Försäkring får inte tecknas senare än tre dagar innan arrangemanget påbörjas.

I AVBESTÄLLNINGSSKYDDET INGÅR
Du får pengarna tillbaka om du inte kan resa på grund av: Akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall Avbeställningsskyddet gäller om du måste avbeställa resan på grund av att du, din medresenär eller nära anhörig råkar ut för en akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Uppsägning av arbete
Avbeställningsskyddet gäller om du blir oväntat uppsagd från ditt arbete omedelbart före avresan.
Väsentlig skada i ditt hem
Avbeställningsskyddet gäller om din permanenta bostad i Norden skadas väsentligt på grund av vattenskada, blixtnedslag, brand eller liknande

VALBARA TILLÄGG
Bokat event blir inställt eller flyttat Ger dig ersättning om ett förbokat event, en fotbollsmatch, teaterföreställning eller musikal till exempel, blir inställt eller flyttas så att det inte passar din bokade flygresa och heller inte går att ersätta med biljett till ett likvärdigt event.
Ersättning utgår med upp till 2 000 kr.

Flygbolagskonkurs
Avbeställningsskyddet gäller om flygbolaget som du ska resa med går i konkurs. Du får ersättning för det belopp du har betalat för din biljett och som inte återbetalas av flygbolaget eller den som övertar ansvaret. Maximal ersättning är 40 000 kr.

BEGRÄNSNINGAR
Avbeställningsskyddet gäller inte alltid, exempelvis om:
• den försäkrade, trots vetskap om omständigheterna, dröjt med avbeställning.
• sjukdom, olycksfall eller skada var känd (redan diagnostiserad) vid beställningen av researrangemanget eller som är en direkt följd av användande av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel
• vid kroniska sjukdomar/infektionstillstånd/allvarlig psykisk störning om inte personen varit helt symptomfri/besvärsfri de senaste sex månaderna räknat från den tidpunkt när resan bokats
• researrangemang som ställts in av researrangören/flygbolaget

SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk.

PREMIE
Du kan beräkna premien själv i försäkringsbutiken Solid, www.solidab.se. Du kan välja att betala din försäkring med kreditkort eller via faktura.

FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen förlängs eller förnyas inte automatiskt. Försäkringsbolagets ansvar för försäkringsfall inträder vid försäkringstidens början och varar till försäkringstidens slut.

ÅNGERRÄTT
Om du tecknar försäkring genom ett distansavtal, exempelvis genom köp via Internet eller telefonförsäljning, har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du ångrar dig och vill använda din ångerrätt måste du meddela detta till Solid muntligen eller skriftligen. Om du väljer att använda din ångerrätt har Solid rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. Ångerrätten gäller inte för distansavtal som avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)
Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113
eller till kunder@solidab.se. Kunden äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.

VID SKADA
Om du behöver avboka din resa, kontakta din resebyråe. Fyll därefter i en skadeanmälningsblankett och skicka till Solid Försäkringar. Skadeanmälningsblanketter finner du på www.solidab.se/skada

HAR DU FRÅGOR
Läs igenom din bifogade bokningsbekräftelse. Kontrollera att allt är rätt och kontakta oss för eventuella rättelser. Kontrollera speciellt att betalningsvillkoren stämmer överens med dina önskemål. Kontakta gärna vår kundservice på 013 - 13 13 13 om du har frågor.

OM DU INTE TYCKER SOM VI
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. I ett skadeärende där vi inte kommer överens skickar du ett skriftligt klagomål till Solids försäkringsnämnd som tarupp ditt ärende för omprövning (Solid Försäkringar, Försäkringsnämnd, Box 22068, 250 22 Helsingborg), eller maila till forsakringsnamnd@solidab.se. Om du fortfarande är missnöjd har du möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner:
• Konsumenternas försäkringsbyrå (självständig rådgivningsbyrå där rådgivning är kostnadsfri), Box 24215, 104 51 Stockholm, 08-22 58 00, www.konsumenternasforsakringsbyra.se
• Allmänna reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm, 08-508 860 00, www.arn.se
• Allmän Domstol

OM SOLID FÖRSÄKRINGAR
Solid Försäkringsaktiebolag, org nr: 516401-8482, är ett försäkringsbolag som varit verksamt sedan 1993. I Sverige har Solid idag 3 miljoner kunder. Solid har sitt huvudkontor i Helsingborg. Solid står under Finansinspektionens
tillsyn och har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkringstyper.

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Solid Försäkrings AB
Box 22068
250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 013-13 13 13
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se

Reseförsäkring plus

RESEFÖRSÄKRING PLUS

ladda när som PDF filen här


- Kompletterar hemförsäkringens grundreseskydd
- Du får larmtjänst dygnet runt, resestartskydd för ut- och hemresa, förseningsersättning anslutningsskydd, vägassistans, självriskskydd, bagageförsening, hemresegaranti, återbetalning av resekostnader samt återbetalning av aktivitetskostnader

RESEFÖRSÄKRING PLUS GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för tur- och returresor med avresa från och hemresa till Norden. Försäkringen är ett komplement till grundreseskyddet i din hem- eller villaförsäkring och gäller endast under den tid som grundreseskyddet i hemförsäkringen gäller, vanligtvis 45 resdagar. Försäkringen kan tecknas för en huvudförsäkrad med upp till 6 medförsäkrade medresenärer.
Barn under 12 år kan medförsäkras till halva premien. Försäkringspremien måste alltid vara betald före avresan för att försäkringen ska gälla.

I RESEFÖRSÄKRING PLUS INGÅR
• Larmtjänst dygnet runt
• Resestartskydd för ut- och hemresa
• Förseningsersättning
• Anslutningsskydd
• Vägassistans
• Självriskskydd
• Bagageförsening
• Hemresegaranti
• Återbetalning av resekostnader
• Återbetalning av aktivitetskostnader


RESESTARTSSKYDD FÖR UT- OCH HEMRESA
Blir du försenad till utresans eller hemresans utgångspunkt på grund av en plötslig och oförutsedd händelse, kan du få ersättning för dina kostnader för att hinna fram i tid eller ansluta dig till resan. Har du inte möjlighet att ansluta dig till utresan eller om det allmänna transportmedlet du ska resa med försenas mer än 12 timmar på grund av tekniskt fel eller dåligt väder kan du istället få resekostnaden återbetalad. Ersättning för avbokningskostnaden utgår med högst 15 000 kronor per försäkrad eller maximalt 30 000 kronor per familj.

FÖRSENINGSERSÄTTNING OCH ANSLUTNINGSSKYDD
Om det allmänna transportmedel som du ska resa med vid ut- eller hemresan försenas på grund av tekniskt fel eller dåligt väder så att din ankomst till resmålet försenas med mer än 2 timmar får du följande ersättningsbelopp:
Försening mer än 2 timmar: 400 kr
Försening mer än 4 timmar: 600 kr
Försening mer än 6 timmar: 800 kr

ANSLUTNINGSSKYDD
Försenas en anslutning så att du missar nästa ersätts du för ombokningskostnader och eventuell övernattning. Om det inte är någon ide’ att fortsätta till resmålet ersätts du för kostnader för hemresa alternativt de totala resekostnaderna. Du kan få ersättning för kostnader med upp till 15 000 kronor, dock högst 30 000 kr per familj.

VÄGASSISTANS
Planerar du att köra egen bil till flygplatsen får du hjälp om bilen stannar på väg till eller hem från flygplatsen. Vid punktering eller bensinstopp får du hjälp direkt på plats. Kan felet inte åtgärdas på plats bärgas din bil till en verkstad. Tar reparationen så lång tid att du riskerar att missa avresan får du ersättning för vad det kostar att hinna fram i tid. När du återvänder hem väntar bilen på dig så att du kan köra hem som planerat.
Postadress Solid Försäkringar, Box 22068 250 22 Helsingborg, Besöks- och leveransadress Ekslingan 8, 254 67 Helsingborg , Växel 042-38 21 00
Fax 042-38 20 80, E-post info@solidab.se, Hemsida www.solidab.se, Moms-nr/Vat No SE663000275301, Pg 640 17 47 - 8. Bg 5876-0273

SJÄLVRISKSKYDD

Om du på resmålet råkar ut för en skada som ersätts av en annan försäkring, får du ersättning för självrisken i denna med upp till 10 000 kronor i följande fall:
• Ersättning för självrisken i hemförsäkringens grundreseskydd.
• Ersättning för självrisken i hyrbilsförsäkringen om du hyr bil på resmålet.
• Ersättning för självrisken i din bilförsäkring om din bil hemma skadas när du är på resa.
• Ersättning för självrisken i din hemförsäkring om ditt hem skadas när du är på resa.
Är skadekostnaden mindre än självrisken får du istället ersättning för dina faktiska kostnader, under förutsättning att skadan omfattas av försäkringarna som nämns i listan här ovan.

BAGAGEFÖRSENING
Försenas ditt bagage mer än 6 timmar kan du, mot kvitto, få ersättning med upp till 2 000 kronor. Om du på grund av försening, stöld eller skadegörelse inte kan använda din medförda dyk-, golf- eller skidutrustning, får du ersättning med upp till 750 kronor per dag för att hyra en likvärdig utrustning.

HEMRESEGARANTI
Om en myndighet förbjuder det flygbolag du ska resa med att flyga eller om ditt flygbolag eller researrangör går i konkurs får du ersättning med upp till 5 000 kronor per person för en ny hemresa.

ÅTERBETALNING AV RESEKOSTNADER
Om du sedan resan påbörjats:
a) råkar ut för något som innebär att resan måste avbrytas, får du ersättning för resekostnaden de dagar som gått förlorade.
b) blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka eller blir intagen på sjukhus eller föreskrivs sängläge eller vila får du ersättning med en dagsandel av resans pris för varje dygn som du enligt intyg varit sängliggande. Är den drabbade 12 år eller yngre lämnas motsvarande ersättning även till en vuxen familjemedlem som har tecknat samma försäkring.
c) enligt skriftligt läkarintyg måste avstå från den aktivitet som var resans huvudsakliga ändamål får du ersättning med en dags andel av resans pris för varje dygn som du enligt intyget förlorat. Om ett reseavbrott som är ersättningsbart enligt a eller b ovan varar mer än halva resan får du dessutom ett tillgodohavande på mellanskillnaden mellan ersatta dagar och den förstörda resans pris. Du kan använda tillgodohavandet om du inom ett år från skadedatumet köper en ny resa till minst samma pris som den förstörda. Har alla resenärer tecknat försäkringen gäller erbjudandet om ersättningsresa även för en medresenär eller hel familj, även om dessa inte har drabbats av reseavbrottet.

ÅTERBETALNING AV AKTIVITETSKOSTNADER
Får du ersättning för outnyttjade resedagar kan du även få ersättning för outnyttjad del av greenfee, liftkort eller annan förbetald aktivitetskostnad så som kursavgift, utflyktsavgift eller biljettkostnad.

ERSÄTTNING
Tänk på att diagnos, behandling m.m måste styrkas med skriftligt intyg från läkare på resmålet för att du ska kunna få ersättning. Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket. Ett villkor för att vi skall kunna ge dig ersättning är att du inte kunnat råda över de händelser som inträffat och före avresan inte haft kännedom eller kunnat räkna med att de skulle inträffa.

SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk.

PREMIE
Du kan beräkna premien själv i försäkringsbutiken Solid, www.solidab.se.
Halva priset för medresande barn under 12 år.
För resa inom Europa är grundpremien 60 kr + 20 kr per dag.
För resa utanför Europa är grundpremien 145 kr + 30 kr per dag.

Du kan välja att betala din försäkring med kreditkort eller mot faktura.

FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN
Försäkringen förnyas inte automatiskt.

ÅNGERRÄTT
Om du tecknar försäkring genom ett distansavtal, exempelvis genom köp via Internet eller telefonförsäljning, har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du ångrar dig och vill använda din ångerrätt måste du meddela detta till Solid muntligen eller skriftligen. Om du väljer att använda din ångerrätt har Solid rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. Ångerrätten gäller inte för distansavtal som avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)
Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att
lämna ut personuppgifter till myndigheter. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Kunden äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.

VID SKADA
Vid skada skall du först fylla i vår skadeanmälningsblankett för reseförsäkring. Den hittar du på www.solidab.se/skada. Vid frågor kontakta vår kundtjänst på telefon 013 - 13 13 13.
Larmtjänst dygnet runt Behöver du akut hjälp på resan ringer du vår svensktalande larmtjänst SOS International på telefon 0046 42 450 33 60.

HAR DU FRÅGOR
Läs igenom din bifogade bokningsbekräftelse. Kontrollera att allt är rätt och kontakta oss för eventuella rättelser. Kontrollera speciellt att betalningsvillkoren stämmer överens med dina önskemål. Kontakta gärna vår kundservice på 013 - 13 13 13 om du har frågor.

OM DU INTE TYCKER SOM VI
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. I ett skadeärende där vi inte kommer överens skickar du ett skriftligt klagomål till Solids försäkringsnämnd som tar upp ditt ärende för omprövning (Solid Försäkringar, Försäkringsnämnd, Box 22068, 250 22 Helsingborg), eller maila till forsakringsnamnd@solidab.se.
Om du fortfarande är missnöjd har du möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner:
• Konsumenternas försäkringsbyrå (självständig rådgivningsbyrå där rådgivning är kostnadsfri), Box 24215, 104 51 Stockholm, 08-22 58 00, www.konsumenternasforsakringsbyra.se
• Allmänna reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm, 08-508 860 00, www.arn.se
• Allmän Domstol

OM SOLID FÖRSÄKRINGAR
Solid Försäkringsaktiebolag, org nr: 516401-8482, är ett försäkringsbolag som varit verksamt sedan 1993. I Sverige har Solid idag 3 miljoner kunder. Solid har sitt huvudkontor i Helsingborg. Solid står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkringstyper.

Försäkringsgivare
Solid Försäkringar
Box 22068
250 22 Helsingborg

Kundtjänst: 013-13 13 13, mån – fre kl.8 - 18
E-post:kunder@solidab.se
Hemsida:www.solidab.se

Reseförsäkring komplett

Reseförsäkring KOMPLETT

En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar.

ladda ner hela villkor som PDF fil här

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT GÄLLER FÖR.

Försäkringen gäller för en specifik resa. Försäkringen gäller från den dag du tecknat den och från det du lämnar ditt hem i Norden för direkt färd till den plats i Norden som resan avgår ifrån. Försäkringspremien måste alltid vara betald före avresan för att försäkringen ska gälla.Du ska vara inskriven i nordisk försäkringskassa och vara angiven som försäkrad i försäkringsbeviset. Du kan förlänga försäkringstiden under resans gång.

MED RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÅR DU
• Larmtjänst dygnet runt
• Vård- och behandlingskostnader
• Hemresa vid annan tidpunkt än planerat
• Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden
• Hemtransport av avliden eller begravning på platsen
• Ansvarsskydd
• Rättsskydd
• Överfallsskydd
• Bagage- och egendomsskydd
• Avbrottsskydd
• Självriskskydd
• Resestartskydd för ut- och hemresa
• Förseningsersättning vid flyr
• Bagageförsening vid utresa
• Hyra av utrustning

VÅRD- OCH BEHANDLINGSKOSTNADER
Blir du sjuk/ råkar ut för en olycka under resan, kan du få ersättning för vård- och behandlingskostnader på resmålet. Leder sjukdomen eller olycksfallet till att du behöver vård även efter resan kan du få ersättning för vård- och behandlingskostnader i upp till 60 dagar från första sjukdagen resp. dagen då olycksfallet inträffade. Gäller för dig som är inskriven i nordisk försäkringskassa och bosatt i Norden. Försäkringer ersätter också tandbehandlingskostnader till följd av olycksfall. Kostnaden för detta måste godkännas av Solid i förvär. Om ett akut tandbesvär uppkommer på annat sätt än ovan utgår ersättning med högst 2 000 kr.

HEMRESA VID ANNAN TIDPUNKT ÄN PLANERAT
Om läkare på resemålet ordinerar hemresa tidigare eller senare än planerat kan du/ nära anhörig med samma försäkring, få ersättning för kostnader i samband med detta. Måste du avbryta resan tidigare än beräknat för att en nära anhörig till dig blir allvarligt sjuk, råkar ut för en svår olycka eller avlider kan du få ersättning för skäliga merkostnader för att kunna resa hem. Detta gäller även om din privata egendom hemma skadas p g a brand, översvämning eller inbrott.

ANHÖRIGS RESA TILL SVÅRT SJUK ELLER AVLIDEN

Blir du sjuk/ råkar ut för en olycka och en läkare bedömmer ditt tillstånd som livshotande får två anhöriga ersättning för nödvändiga skäliga kostnader för logi och resa från Norden och hem igen. Ersättning lämnas för högst 60 dagar.

HEMTRANSPORT AV AVLIDEN/ BEGRAVNING PÅ PLATS
Vid dödsfall utgår ersättning för transport av den avlidne till hemorten i Norden. Även en nära anhörig eller medresenär får ersättning för merkostnader för sin hemresa under förutsättning att denne tecknat samma försäkring som den avlidne. Vid dödsfall utanför Norden kan ersättning utgå för begravningskostnader på platsen istället för hemtransport. Maximal ersättning är 20 000 kr.

ANSVARSSKYDD
Skadar du en annan person eller egendom kan du få ersättning med upp till 1 000 000 kronor för det skadestånd du blir skyldig att betala. Ansvarsskyddet gäller exempelvis inte vid uppsåtlig handling eller skada som uppkommit i samband med brott. Det
gäller inte heller dig som ägare eller brukare av motordrivet fordon eller för skada på hyrd eller lånad egedom.

RÄTTSSKYDD

Du kan få upp till 100 000 kronor i ersättning för nödvändiga och skäliga rättegångskostnader utomlands i samband med tvist. Rättsskyddet gäller inte tvist som rör dig som ägare eller brukare av motordrivet fordon. Det gäller inte heller vid brottmål där du själv är åtalad.

ÖVERFALLSSKYDD
Blir du misshandlad av en okänd person och han/ hon inte kan betala det skadestånd som utdöms, får du ersättning från försäkringen. Försäkringen lämnar ersättning enligt svensk skadeståndsrätt. Maxbeloppet är 250 000 kr.

BAGAGE- OCH EGENDOMSSKYDD

Om ditt bagage skadas eller försvinner genom en plötslig oförutsedd yttre händelse kan du få ersättning med upp till 20 000 kr per person, dock högst 50 000 kr per familj. För kontanter utgår ersättning med högst 500 kr per person och 1 500 kr per familj, såvida det inte rör sig om stöld genom inbrott, väskryckning eller rån då ersättning för kontanter kan utgå med upp till 2 000 kr (per familj högst 5 000 kr). Kan din skadade egendom repareras får du ersättning för kostnaderna. Egendom som medförts eller köpts under resan som gåva ersätts med högst 3 000 kr. Mobiltelefoner och solglasögon ersätts med högst 1 000 kr och skidor, snowboard ersätts med högst 3 000 kr per skada.Försäkringen gäller inte för djur, vapen, motorfordon,släpfordon, flytande transportmedel eller luftfartyg.

AVBROTTSKYDD

Blir din resa förstörd eller om du måste avbryta resan i förtid på grund av de listade anledningarna nedan får du ersättning för varje dygn av resan som går förlorad. Ersättningen betalas som dygnsandelar av resans pris. (Ex: två förstörda resdagar under en resa på 14 dagar för 14 000 kr ersätts med 2 000 kr.) Om den som drabbas är 12 år eller yngre lämnas motsvarande ersättning även till en vuxen familjemedlem som tecknat försäkringen.
a) Om du/ din medresenär blir intagen på sjukhus under resan och enligt skriftligt läkarintyg föreskrivs sängläge eller vila. Om du eller ni måste avstå från den aktivitet som var resans huvudsakliga ändamål eller om ni måste resa hem tidigare än planerat.
b) Om en nära anhörig till dig/ din medresenär blir livshotande sjuk eller avlider.
c) Om din/ din medresenärs bostad där du/ din medresenär är skriven skadas genom brand eller annan allvarlig händelse. Om antalet ersatta dagar överstiger 50 % av resans längd utgår ett tillgodohavande på mellanskillnaden mellan ersatta dagar och den förstörda resans pris. Motsvarande erättning utgår till en medresenär som tecknat samma försäkring som du. Du kan bara få ersättning för resekostnader som betalats innan avresan. Högsta ersättningsbelopp är 15 000 kr per person och 30 000 kr per familj. Premie för rese- eller avbeställningsförsäkring/skydd räknas inte in i resans pris och återbetalas ej.

SJÄLVRISKSKYDD

Om ditt hem, bil, hyrbil eller MC skadas under resan och skadan omfattas av din hem-, bil- eller annan försäkring, ersätts du med ett belopp som motsvarar självrisken, dock högst 10 000 kr. Är kostnaden för skadan lägre än självrisken kan du få ersättning med upp till 2 000 kr för faktiska kostnader. Skadan måste omfattas av din hem- eller bilförsäkring.

RESESTARTSKYDD FÖR UT- OCH HEMRESA

Blir du försenad till ut- eller hemresans utgångspunkt p g a en plötslig och oförutsedd händelse, kan du få ersättning för dina nödvändiga och skäliga kostnader för att hinna fram i tid eller ansluta dig till resan. Går det inte att ansluta till utresan får du istället resekostnaden återbetalad. För dig som åker i egen bil till och från den flygplats som är utresans utgångspunkt ingår dessutom en vägassistans. Denna hjälper dig vid driftstopp på väg till eller från flygplatsen eller om bilen inte startar när du ska köra hem. Att försova sig räknas inte som en ersättningsbar händelse. Försäkringspremien räknas inte som resekostnad. Maximalt ersättningsbelopp är 15,000 kr.

FÖRSENINGSERSÄTTNING VID FLYG

Du får ersättning om flyget försenas vid ut- eller hemresa p g a tekniskt fel eller dåligt väder. Ersättningsbelopp per försäkrad:
Försening mer än 2 h 400 kr,
försening mer än 4 h 600 kr,
försening mer än 6 h 800 kr.
Försenas flyget på utresan med mer än 12 h p g a tekniskt fel eller dåligt väder kan du istället för ersättning avboka resan. Ersättning utgår då för avbokningskostnad, dock högst 10 000 kr per försäkrad och för gruppresa högst 50 000 kr.

BAGAGEFÖRSENING VID UTRESA

Om ditt bagage vid utresa från Norden försenas mer än 6 h får du ersättning med upp till 2 000 kr för de nödvändiga och skäliga kostnader förseningen orsakar.

HYRA AV UTRUSTNING
Om den golf- eller skidutrustning som du har tagit med på resan inte kan användas som planerat på grund av stöld eller skadegörelse får du ersättning med upp till 500 kronor per dag för att hyra likvärdig utrustning. Du kan få maximalt upp till 2 500 kronor. För ett kompletterande skydd vid golfresa rekommenderar vi Solid Golfbagförsäkring.

ERSÄTTNING
Tänk på att diagnos, behandling m.m måste styrkas med skrifligt intyg från läkare på resmålet för att du ska kunna få ersättning. Som första sjukdag räknas dagen för första läkarbesöket. Ett villkor för att vi skall kunna ge dig ersätt-ning är att du inte kunnat råda över de händelser som inträffat och före avresan inte haft kännedom eller kunnat räkna med att de skulle inträffa. Du behöver också intryg om något som omfattas av försäkringen inträffat och hindrar dig från att fortsätta resa.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För att undvika alla typer av skadehändelser ska du vara aktsam, det vill säga göra vad du kan för att förhindra att en skada uppstår. Om en skada uppstått, ska du göra vad du kan för att begränsa den. Om du inte uppfyllt säkerhetsföreskrifterna eller följt andra tillämpliga regler kan din ersättning vid skada sättas ned, vilket innebär att du inte får full ersättning. Vid allvarliga brott mot säkerhetsförskrifterna kan ersättningen helt utebli.
Några av de viktigaste kraven är:
• Dörrar och fönster skall vara ordentligt låsta
• Pengar, dokument och stöldbegärlig engendom skall alltid vara inlåsta i väska, låda eller liknande och inte checkas in. Finns saftybox/kassaskåp skall det användas.
• Egendom som du bär med dig måste vara under uppsikt och får inte lämnas obevakad.

SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk på alla moment utom ansvarsskyddet och rättskyddet där självrisken är 20 %.

VÄRDERINGS OCH ERSÄTTNINGSREGLER

Värdering av skadad eller förlorad egendom sker med hänsyn till ”ålder och bruk”. Det innebär att ersättning utgår med vad motsvarande egendom av samma ålder och i samma skick kostar ute i handeln. Avskrivning sker dock aldrig med mer än 50% Ersättning utgår inte för affektionsvärde eller eget arbete som nedlagts på skadad eller förlorad egendom.

PREMIE
Premien för Reseförsäkring Komplett baseras på en grund- och dagspremie:
Grundpremie (dag 1) för resa inom Europa 200 kr + 40 kr/dag
Grundpremie (dag 1) för resa i övriga världen 260 kr + 60 kr/dag
Halva priset på premien för medresande barn under 12 år.


FÖRLÄNGNING AV FÖRSÄKRINGEN

Försäkringen förnyas inte automatiskt. Om du av medicinska skäl måste förlänga din vistelse utöver försäkringens giltighetstid, förlängs försäkringstiden automatiskt för så lång tid, dock högst i tio dagar, som skäligen krävs för att du ska kunna kontakta försäkringsbolaget för en förlängning.

ÅNGERRÄTT

Om du tecknar försäkring genom ett distansavtal, exempelvis genom köp via Internet eller telefonförsäljning, har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås. Om du ångrar dig och vill använda din ångerrätt måste du meddela detta till Solid muntligen eller skriftligen. Om du väljer att använda din ångerrätt har Solid rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande. Ångerrätten gäller inte för distansavtal som avser en försäkring med avtalad giltighetstid om en månad eller mindre.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Kunden äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.

VID SKADA
Om du vill anmäla en skada kontakta oss på 013 - 13 13 13. Du kan även gå in på vår hemsida www.solidab.se och ladda hem en skadeanmälningsblankett. Larmtjänst dygnet runt Behöver du akut hjälp på resan ringer du vår svensktalande armtjänst SOS International på telefon 0046 42 450 33 60

HAR DU FRÅGOR
Läs igenom din bifogade bokningsbekräftelse. Kontrollera att allt är rätt och kontakta oss för eventuella rättelser. Kontrollera speciellt att betalningsvillkoren stämmer överens med dina önskemål. Kontakta gärna vår kundservice på 013 - 13 13 13 om du har frågor

OM DU INTE TYCKER SOM VI
Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. I ett skadeärende där vi inte kommer överens skickar du ett skriftligt klagomål till Solids försäkringsnämnd som tarupp ditt ärende för omprövning (Solid Försäkringar, Försäkringsnämnd, Box 22068, 250 22 Helsingborg), eller maila till forsakringsnamnd@solidab.se.
Om du fortfarande är missnöjd har du möjlighet att få ärendet prövat externt genom följande institutioner:
• Konsumenternas försäkringsbyrå (självständig rådgivningsbyrå där rådgivning är kostnadsfri), Box 24215, 104 51 Stockholm, 08-22 58 00, www.konsumenternasforsakringsbyra.se
• Allmänna reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm, 08-508 860 00, www.arn.se
• Allmän Domstol

OM SOLID FÖRSÄKRINGAR
Solid Försäkringsaktiebolag, org nr: 516401-8482, är ett försäkringsbolag som varit verksamt sedan 1993. I Sverige har Solid idag 3 miljoner kunder. Solid har sitt huvudkontor i Helsingborg. Solid står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet för en rad försäkringstyper.